Når du skal skape det liv du vil ha er det lurt å vite hva som er de grunnleggende menneskelige behovene. Så kan du spørre deg selv:

  • Til hvilken grad får jeg de grunnleggende behovene tilfredsstilt nå?
  • Hva er det som mangler for at jeg skal få de tilfredsstilt fullt ut?
  • Hva trenger jeg å gjøre for å sørge for at de blir tilfredsstilt nå og i fremtiden?

Hvilke er de grunnleggende menneskelige behovene?

Hva er det vi mennesker trenger for å må bra?

Abraham Maslow forsket på noe som kalles humanistisk psykologi. På 1940-tallet utviklet han sin behovsteori som handlet om hvordan menneskers behov påvirker deres adferd og motivasjon. Dette er de behovene som Maslow snakket om: fysiologiske behov, behov av trygghet, behov av tilhørighet, behov av anerkjennelse og behov av selvrealisering.  Han mente at behovene måtte fylles på nedenfra og opp i behovspyramiden. Dette er ikke alle forskere enige i. Derimot er man enig i hvilke som er de grunnleggende behovene for at mennesker skal må bra og ha det bra med seg selv. Det er de fire nederste nivåene.   Det øverste nivået selvrealisering er ikke nødvendig, men det gir ekstra mening åt livet. 

Hvordan kan du sørge for å få dine grunnleggende behov tilfredsstilt nå og i fremtiden

Maslows behovshierarki
Maslows behovspyramide

Så går du i gang med å svare på følgende spørsmål for hvert behov:

  • Til hvilken grad får jeg dette behovet tilfredsstilt nå?
  • Hva er det som mangler for at jeg skal få de tilfredsstilt fullt ut?
  • Hva trenger jeg å gjøre for å sørge for at de blir tilfredsstilt nå og i fremtiden?

I de følgende har jeg valgt å lage min egen tolkning av behovene.

Fysiske behov

Jeg har valgt å omformulere det fra fysiologiske til fysiske behov, slik at de omfatter litt mer enn de aller nødvendigste som vann, mat og søvn. Det er også viktig at du har en kropp og et hode som fungerer best mulig, spesielt viktig å tenke på når du blir eldre. Hva vil du gjøre for å vedlikeholde fysisk og mental funksjon?  Hvordan kan du sørge for et kosthold som er bra for deg? Hvordan har du det med søvnen? Sover du nok? Selv eldre mennesker trenger 7-8 timers søvn hver natt.

Trygghetsbehov

Her er det snakk om å trygge økonomien – også for fremtiden. Har du de forsikringer du trenger? Har du en bolig som er trygg å bo i – også når du blir eldre? Har du de hjelpemidler og den praktiske hjelp du trenger? Hva tenger du å gjøre for å sikre deg i fremtiden?

Behov for tilhørighet, sosiale relasjoner, nærhet og kjærlighet

Vi mennesker er flokkdyr. Vi trenger å høre til et fellesskap, å være en del av noe større, å bety noe for andre. Vi trenger også gode sosiale relasjoner, nærhet og kjærlighet.

Når vi blir eldre skjer det ofte store forandringer hva det gjelder tilhørighet og sosiale relasjoner. Vi får ofte svigerfamilier og barnebarn å forholde oss til. Noen mister en ektefelle. Venner og arbeidskolleger blir borte. Noen føler seg ensomme.

Hvordan har du det nå med dine sosiale relasjoner? Hva vil du gjøre for å sørge at du får dette viktige behovet tilfredsstilt – også med tanke på fremtiden?

Behov for anerkjennelse

Dette behovet overlapper en del med behovet av sosiale relasjoner. Vi trenger å bli sett og hørt og respektert av andre. Fremfor alt trenger vi å bli respektert av oss selv. Selvaktelse kalles det. Det er kanskje det som er det vanskeligste. Å gi seg selv lov til å respektere og akte seg selv – å «disse» Janteloven med andre ord.

Hvordan har du det med anerkjennelsen og selvaktelsen? Hva vil du gjøre for å sørge for at du får oppfylt dette behovet?

Behov for personlig utvikling og selvrealisering

Også her har jeg utvidet begrepet og inkludert personlig utvikling. Nå er vi inne på det som kalles vekstbehov. Det er ikke absolutt nødvendig, men det gir ekstra dimensjon og mening med livet. Anerkjennelse gir det nok også både fra deg selv og andre.

Personlig utvikling handler for det første om å lære å kjenne deg selv, om å forstå deg selv bedre, om å lære å takle livet bedre. Det kan også handle om å utvikle dine kunnskaper og talenter slik at du blir enda bedre på det du gjør. Det kan være å lære noe helt nytt som du synes er gøy, nyttig eller interessant. For eksempel å lære et nytt språk eller å spille et instrument. Det er i tillegg supert for å holde hjernen i form.

Selvrealisering er litt annerledes. Når jeg skal beskrive det kan jeg ikke la være å gripe til noen allment brukte beskrivelser. Det er «Å bli den beste versjon av deg selv» eller «Å utvikle ditt potensiale fullt ut». Det er «å finne hva som er din misjon i denne verden, din oppgave, det du føler du er ment til å bli og å gjøre».  Jeg bruker si at det er å finne ut hva du skal bli når du blir stor.

Det første du trenger for å gå i gang med dette behovet er at du kjenner deg selv. Dine verdier, hva du er god på, hva du elsker å gjøre. Så kan du finne ut hva som er din misjon og hvordan du skal få det til.

Og mens du holder på med selvrealisering – Husk å sørge for at de grunnleggende behovene blir tilfredsstilt. De fysiske og de sosiale behovene trenger påfyll hver dag!

Seniorcoachen Birgitta Vikström

Følg med på min YouTube-kanal og Facebook-side for å få mer inspirasjon og tips til hvordan du kan skape det liv du vil ha.


Om du trenger en samtalepartner eller synes det er vanskelig å komme i gang på egenhånd?

På gjensyn!